Festival Kem Florence

Diễn ra từ 25 – 29/05/2011 tại Piazza SS Annunziata, Florence, Italy


KinhNghiemDuLich.org  Festival  Kem Florence

Quảng trường Florence là nơi thích hợp nhất, bao gồm Piazza SS Annunziata để tổ chức Festival Kem, nơi sẽ tập trung các nhà sản xuất kem hàng đầu Italy. Các hội thảo về kem và Triển lãm về nguồn gốc của kem đảm bảo các thông tin hữu ích và thú vị gây tò mò cho khách tham quan.

Đến với Festival các bạn sẽ được hướng dẫn phân biệt giữa các loại kem, công nghệ làm kem… và tham gia một số trò chơi và hoạt động dành cho trẻ em. Sự kiện này làm tăng nhận thức và chất lượng của Kem Ý.

Có thẻ Festival bao gồm các tiện lợi như: được niếm thử các loại kem, vé đậu xe, vé giao thông công cộng…Để có được thẻ này, hãy tìm đến các điểm thông tin tại Piazza SS Annunziata.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Festival Kem Florence


Dien ra tu 25 – 29/05/2011 tai Piazza SS Annunziata, Florence, Italy


KinhNghiemDuLich.org  Festival  Kem Florence

Quang truong Florence là noi thích hop nhat, bao gom Piazza SS Annunziata de to chuc Festival Kem, noi se tap trung các nhà san xuat kem hàng dau Italy. Các hoi thao ve kem và Trien lãm ve nguon goc cua kem dam bao các thông tin huu ích và thú vi gây tò mò cho khách tham quan.

Den voi Festival các ban se duoc huong dan phân biet giua các loai kem, công nghe làm kem… và tham gia mot so trò choi và hoat dong dành cho tre em. Su kien này làm tang nhan thuc và chat luong cua Kem Ý.

Có the Festival bao gom các tien loi nhu: duoc niem thu các loai kem, vé dau xe, vé giao thông công cong…De có duoc the này, hãy tìm den các diem thông tin tai Piazza SS Annunziata.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Festival Kem Florence

Diễn ra từ 25 – 29/05/2011 tại Piazza SS Annunziata, Florence, Italy
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá