Lễ diễu hành Barkus Mardi Gras

Diễn ra ngày 27 tháng 02 năm 2011 tại Công viên Armstrong, New Orleans, Mỹ.


Lễ diều hành là duy nhất dành cho chó tại New Orleans. Được thành lập năm 1992, chủ đề được thay đổi hàng năm.

Lễ diễu hành được bắt nguồn khi Thomas Wood quyết định biến con chó của ông ta (Jo Jo McWood) thành nữ hoàng của cuộc diểu hành, và kể từ đó truyền thống đó được nối tiếp đến ngày này.

Để tham gia cuộc  diểu hành, con chó phải được đăng ký trước. Tất cả lệ phí dăng ký sẽ được chuyển cho quỹ phúc lợi động vật.

Không có một cuộc diễu hành vui vẻ hơn, bạn còn có cơ hội tham gia buổi tiệc “pawty” miễn phí tại công viên Amstrong.

Một hình ảnh của lễ diễu hành:

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras 
Nhũng chú chó được diễn trang phục
 
 Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras


“sặc sỡ” đầy màu sắc
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras
Có cả xe dành riêng cho các chú nữa
 
Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras
trông mặt “ngầu” ghê !


Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras
Le dieu hanh Barkus Mardi Gras


Dien ra ngày 27 tháng 02 nam 2011 tai Công viên Armstrong, New Orleans, My.


Le dieu hành là duy nhat dành cho chó tai New Orleans. Duoc thành lap nam 1992, chu de duoc thay doi hàng nam.

Le dieu hành duoc bat nguon khi Thomas Wood quyet dinh bien con chó cua ông ta (Jo Jo McWood) thành nu hoàng cua cuoc dieu hành, và ke tu dó truyen thong dó duoc noi tiep den ngày này.

De tham gia cuoc  dieu hành, con chó phai duoc dang ký truoc. Tat ca le phí dang ký se duoc chuyen cho quy phúc loi dong vat.

Không có mot cuoc dieu hành vui ve hon, ban còn có co hoi tham gia buoi tiec “pawty” mien phí tai công viên Amstrong.

Mot hình anh cua le dieu hành:

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras 
Nhung chú chó duoc dien trang phuc
 
 Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras


“sac so” day màu sac
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras
Có ca xe dành riêng cho các chú nua
 
Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras
trông mat “ngau” ghê !


Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le dieu hanh Barkus Mardi Gras

Lễ diễu hành Barkus Mardi Gras

Diễn ra ngày 27 tháng 02 năm 2011 tại Công viên Armstrong, New Orleans, Mỹ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá