Ngày Tatiana

Diễn ra ngày 25 tháng 01 năm 2011 tại Nga


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ngay Tatiana 
Thánh Tatiana. Ảnh: wiki

Ngày Tatiana là một ngày lễ tôn giáo của Nga cử hành vào ngày 25 tháng 1 theo lịch Gregory, ngày 12 tháng 1 theo Julian. Nó được đặt tên theo Thánh Tatiana, một vị tử đạo Kitô giáo trong thế kỷ thứ 3 tại Rome trong thời cai trị của Hoàng đế Alexander Severus.

 Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ngay Tatiana
Trường Đại học Maxcơva. Ảnh: planetware

Năm 1755, Hoàng đế Elizabeth của Nga ký sắc lệnh thành lập Trường Đại học Maxcơva. Nhà thờ Saint Tatiana sau này được xây dựng trong khuôn viên trường đại học, các Giáo Hội Chính Thống Nga tuyên bố Thánh Tatiana là vị thánh bảo trợ của sinh viên, và Ngày Tatiana đã trở thành ngày của sinh viên Nga.

Trong ngày này diễn ra rất nhiều hoạt động thú vị.
Ngay Tatiana


Dien ra ngày 25 tháng 01 nam 2011 tai Nga


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ngay Tatiana 
Thánh Tatiana. Anh: wiki

Ngày Tatiana là mot ngày le tôn giáo cua Nga cu hành vào ngày 25 tháng 1 theo lich Gregory, ngày 12 tháng 1 theo Julian. Nó duoc dat tên theo Thánh Tatiana, mot vi tu dao Kitô giáo trong the ky thu 3 tai Rome trong thoi cai tri cua Hoàng de Alexander Severus.

 Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ngay Tatiana
Truong Dai hoc Maxcova. Anh: planetware

Nam 1755, Hoàng de Elizabeth cua Nga ký sac lenh thành lap Truong Dai hoc Maxcova. Nhà tho Saint Tatiana sau này duoc xây dung trong khuôn viên truong dai hoc, các Giáo Hoi Chính Thong Nga tuyên bo Thánh Tatiana là vi thánh bao tro cua sinh viên, và Ngày Tatiana dã tro thành ngày cua sinh viên Nga.

Trong ngày này dien ra rat nhieu hoat dong thú vi.

Ngày Tatiana

Diễn ra ngày 25 tháng 01 năm 2011 tại Nga
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá