Haxey Hood

Diễn ra ngày 06 tháng 01 hàng năm tại Haxey, Anh


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Haxey Hood

Mỗi tháng giêng, các giáo xứ của Haxey tham gia vào một phong tục kỳ lạ được gọi là Haxey Hood, một trò chơi bóng bầu dục truyền thống lâu đời nhất và được yêu thích ở Anh. Thu hút lượng người tham gia  rất lớn, mục tiêu là thúc đưa ống da vào một trong bốn quán rượu gần đó.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Haxey Hood

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Haxey Hood

Truyền thuyết kể rằng Haxey Hood đã được hình thành vào thế kỷ 14 sau khi Lady de Mowbray đã đi xe mui lụa của mình bị  gió thổi bay. Mười ba người nông dân chạy đến giúp đỡ và như là một biểu hiện của lòng biết ơn của cô, cô tặng 13 mẫu đất cho các hành động để được ban hành lại hàng  năm.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Haxey Hood

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Haxey Hood

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Haxey Hood

Ngày nay người dân từ khắp Haxey tham gia vào sự kiện, đám đông chen lấn xô đẩy để đưa ống da đến quán rượu mong muốn của họ.
Haxey Hood


Dien ra ngày 06 tháng 01 hàng nam tai Haxey, Anh


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Haxey Hood

Moi tháng giêng, các giáo xu cua Haxey tham gia vào mot phong tuc ky la duoc goi là Haxey Hood, mot trò choi bóng bau duc truyen thong lâu doi nhat và duoc yêu thích o Anh. Thu hút luong nguoi tham gia  rat lon, muc tiêu là thúc dua ong da vào mot trong bon quán ruou gan dó.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Haxey Hood

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Haxey Hood

Truyen thuyet ke rang Haxey Hood dã duoc hình thành vào the ky 14 sau khi Lady de Mowbray dã di xe mui lua cua mình bi  gió thoi bay. Muoi ba nguoi nông dân chay den giúp do và nhu là mot bieu hien cua lòng biet on cua cô, cô tang 13 mau dat cho các hành dong de duoc ban hành lai hàng  nam.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Haxey Hood

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Haxey Hood

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Haxey Hood

Ngày nay nguoi dân tu khap Haxey tham gia vào su kien, dám dông chen lan xô day de dua ong da den quán ruou mong muon cua ho.

Haxey Hood

Diễn ra ngày 06 tháng 01 hàng năm tại Haxey, Anh
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá