Các chương trình chào đón năm mới 2013 tại Hà Nội

Thay bằng lễ hội hoa, dịp Tết Dương lịch năm 2013 nhân dân Thủ đô và du khách sẽ được thưởng thức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật - diễn ra xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ ngày 30-12-2012 đến 1-1-2013 - trong khuôn khổ "Hội xuân".


KinhNghiemDuLich.org  Các chương trình chào đón năm mới 2013 tại Hà Nội

Theo đó, tượng đài vua Lý Thái Tổ là nơi diễn ra hai chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới (tối 30-12-2012 và sáng 1-1-2013), lễ hội làng Lệ Mật (Long Biên) vào sáng 31-12-2012. Sân khấu Nhà bát giác là địa điểm biểu diễn hát xẩm, ca trù, múa dân gian, kèn đồng… Các đội văn nghệ quần chúng đến từ các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố sẽ trình diễn các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới tại sân khấu Phú Gia. Cũng tại sân khấu Phú Gia, Đoàn Xiếc Hà Nội sẽ trình làng chương trình xiếc - tạp kỹ chọn lọc vào chiều 1-1-2013.

Dịp này, Sở VH,TT&DL Hà Nội còn tổ chức trưng bày sản phẩm làng nghề tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

*Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội, từ ngày 27-12-2012 đến ngày 27-2-2013, BQL Phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị trong quận Hoàn Kiếm tổ chức các hoạt động văn hóa mừng Đảng - mừng Xuân Quý Tỵ tại các điểm di tích. Cụ thể, đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc) là điểm giới thiệu tranh của họa sĩ Sĩ Tốt và gia đình (ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì); đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào) giới thiệu làng nhiếp ảnh truyền thống Lai Xá, huyện Hoài Đức; ngôi nhà di sản 87 Mã Mây giới thiệu tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống. Các dự án đang triển khai trong khu phố cổ Hà Nội được giới thiệu tại Trung tâm Thông tin phố cổ (28 Hàng Buồm).

> Vui đón năm mới 2013 tại TPHCM
> Hà Nội bắn pháo hoa tại 29 điểm dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ
Cac chuong trinh chao don nam moi 2013 tai Ha Noi


Thay bang le hoi hoa, dip Tet Duong lich nam 2013 nhân dân Thu dô và du khách se duoc thuong thuc nhieu chuong trình van hóa nghe thuat - dien ra xung quanh ho Hoàn Kiem tu ngày 30-12-2012 den 1-1-2013 - trong khuôn kho "Hoi xuân".


KinhNghiemDuLich.org  Cac chuong trinh chao don nam moi 2013 tai Ha Noi

Theo dó, tuong dài vua Lý Thái To là noi dien ra hai chuong trình nghe thuat dac biet chào nam moi (toi 30-12-2012 và sáng 1-1-2013), le hoi làng Le Mat (Long Biên) vào sáng 31-12-2012. Sân khau Nhà bát giác là dia diem bieu dien hát xam, ca trù, múa dân gian, kèn dong… Các doi van nghe quan chúng den tu các ngành, dia phuong trên dia bàn thành pho se trình dien các tiet muc ca múa nhac dac sac ca ngoi quê huong, dat nuoc doi moi tai sân khau Phú Gia. Cung tai sân khau Phú Gia, Doàn Xiec Hà Noi se trình làng chuong trình xiec - tap ky chon loc vào chieu 1-1-2013.

Dip này, So VH,TT&DL Hà Noi còn to chuc trung bày san pham làng nghe tai vuon hoa Lý Thái To.

*Nham bao ton, phát huy giá tri di san van hóa và quang bá hình anh khu pho co Hà Noi, tu ngày 27-12-2012 den ngày 27-2-2013, BQL Pho co Hà Noi phoi hop voi các don vi trong quan Hoàn Kiem to chuc các hoat dong van hóa mung Dang - mung Xuân Quý Ty tai các diem di tích. Cu the, dình Kim Ngân (42-44 Hàng Bac) là diem gioi thieu tranh cua hoa si Si Tot và gia dình (o xã Co Dô, huyen Ba Vì); dình Dong Lac (38 Hàng Dào) gioi thieu làng nhiep anh truyen thong Lai Xá, huyen Hoài Duc; ngôi nhà di san 87 Mã Mây gioi thieu tranh dân gian Dông Ho, Hàng Trong. Các du án dang trien khai trong khu pho co Hà Noi duoc gioi thieu tai Trung tâm Thông tin pho co (28 Hàng Buom).

> Vui dón nam moi 2013 tai TPHCM
> Hà Noi ban pháo hoa tai 29 diem dip Tet Nguyên dán Quý Ty

Các chương trình chào đón năm mới 2013 tại Hà Nội

Thay bằng lễ hội hoa, dịp Tết Dương lịch năm 2013 nhân dân Thủ đô và du khách sẽ được thưởng thức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật - diễn ra xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ ngày 30-12-2012 đến 1-1-2013 - trong khuôn khổ "Hội xuân".
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá