Sắc thu Colchagua

Sắc thu ngã vàng óng ánh dưới nắng thật quyến rũ. Tỉnh Colchagua của Chile vào thu càng thêm ánh rực sắc vàng hớp hồn bao du khách, nhất là vùng thung lũng cùng tên nơi nông nghiệp trông trọt là mũi nhọn của tỉnh.


>>> Khám phá “trái tim” Seoul mùa thu
>>> “Mùa thu vàng” tại Mát Xơ Va

>>> Sắc thu bên vườn Luxembourg

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

Sắc vàng của cỏ cây đắm chìm cả một vùng đồi, thung lũng bao la trong nắng. Cảm giác nhẹ nhàng và bay bổng cùng với thiên nhiên, tạo hóa cho chúng ta một mùa thu thật rực rỡ, mùa của hoa cỏ bắt đầu chuyển mùa ngủ đông.

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua
Sac thu Colchagua


Sac thu ngã vàng óng ánh duoi nang that quyen ru. Tinh Colchagua cua Chile vào thu càng thêm ánh ruc sac vàng hop hon bao du khách, nhat là vùng thung lung cùng tên noi nông nghiep trông trot là mui nhon cua tinh.


>>> Khám phá “trái tim” Seoul mùa thu
>>> “Mùa thu vàng” tai Mát Xo Va

>>> Sac thu bên vuon Luxembourg

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

Sac vàng cua co cây dam chìm ca mot vùng doi, thung lung bao la trong nang. Cam giác nhe nhàng và bay bong cùng voi thiên nhiên, tao hóa cho chúng ta mot mùa thu that ruc ro, mùa cua hoa co bat dau chuyen mùa ngu dông.

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

KinhNghiemDuLich.org Sac thu Colchagua

Sắc thu Colchagua

Sắc thu ngã vàng óng ánh dưới nắng thật quyến rũ. Tỉnh Colchagua của Chile vào thu càng thêm ánh rực sắc vàng hớp hồn bao du khách, nhất là vùng thung lũng cùng tên nơi nông nghiệp trông trọt là mũi nhọn của tỉnh.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá