Tour leo núi đá nửa ngày từ Whistler

dulich4phuong.net - Hãy để một trong những hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm hướng dẫn bạn leo núi địa phương và lên một số tuyến đường tốt nhất ở khu vực Whistler! Tour này rất phổ biến được thiết kế cho các cá nhân hoặc các nhóm đang tìm kiếm cảm giác mạo hiểm và thử thách.


•    Thời gian: khoảng 4 giờ
•    Địa điểm: Whistle, British Columbia, Canada

dulich4phuong.net Tour leo nui da nua ngay tu Whistler

dulich4phuong.net Tour leo nui da nua ngay tu Whistler

Trải nghiệm nhiều loại trèo lên và tập hợp tại một đỉnh núi đặc biệt. Các hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm sẽ thiết lập và cung cấp cho tất cả mọi thứ có ích trên đường đi. Tất cả những gì bạn phải làm là leo lên!

dulich4phuong.net Tour leo nui da nua ngay tu Whistler

dulich4phuong.net Tour leo nui da nua ngay tu Whistler

dulich4phuong.net Tour leo nui da nua ngay tu Whistler

Không cần phải có kinh nghiệm. Tất cả các thiết bị và hướng dẫn đều được cung cấp.

Các thiết bị / vật dụng cần thiết
•    Quần áo thường ngày thoải mái
•    Giày đi bộ hoặc chạy bộ
•    Áo jacket
•    Kính mát
•    Kem chống nắng
•    Nước (ít nhất là 1 lít / người)
•    Ăn trưa và ăn nhẹ
•    Camera
•    Ba lô để mang tất cả mọi thứ!

Điểm khởi hành:
Whistler Town Plaza

Tiện ích bao gồm:
•    Hướng dẫn viên chuyên nghiệp
•    Giày leo núi
•    Tất cả các thiết bị leo núi
•    Nón bảo hiểm
•    Đưa đón của khách sạn
•    Thuế địa phương

Không bao gồm:
•    Tiền tip
•    Thực phẩm và đồ uống

Thông tin thêm:
•    Xác nhận sẽ được nhận khi đặt vé
•    Tuổi tối thiểu là 8 năm
•    Giá áp dụng cho tất cả khách du lịch

Cơ quan điều hành thông tin địa phương:
Cơ quan quản lý thông tin đầy đủ, bao gồm cả số điện thoại địa phương cho điểm đến của bạn, bao gồm trên Phiếu xác nhận. Quản lý sản phẩm của chúng tôi chỉ chọn những nhà điều hành giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, loại bỏ những lo ngại, và đảm bảo an toàn.

Những dòng tin khác:
>> Santillana Del Mar thanh bình
>> Lễ hội hoa Tulip
>> Một vài lưu ý khi đi du lịch cùng trẻ
>> Về miền nắng gió Phan Rang
>> Ngắm Manhattan về đêm

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Tour leo nui da nua ngay tu Whistler


dulich4phuong.net - Hãy de mot trong nhung huong dan viên giàu kinh nghiem huong dan ban leo núi dia phuong và lên mot so tuyen duong tot nhat o khu vuc Whistler! Tour này rat pho bien duoc thiet ke cho các cá nhân hoac các nhóm dang tìm kiem cam giác mao hiem và thu thách.


•    Thoi gian: khoang 4 gio
•    Dia diem: Whistle, British Columbia, Canada

dulich4phuong.net Tour leo nui da nua ngay tu Whistler

dulich4phuong.net Tour leo nui da nua ngay tu Whistler

Trai nghiem nhieu loai trèo lên và tap hop tai mot dinh núi dac biet. Các huong dan viên giàu kinh nghiem se thiet lap và cung cap cho tat ca moi thu có ích trên duong di. Tat ca nhung gì ban phai làm là leo lên!

dulich4phuong.net Tour leo nui da nua ngay tu Whistler

dulich4phuong.net Tour leo nui da nua ngay tu Whistler

dulich4phuong.net Tour leo nui da nua ngay tu Whistler

Không can phai có kinh nghiem. Tat ca các thiet bi và huong dan deu duoc cung cap.

Các thiet bi / vat dung can thiet
•    Quan áo thuong ngày thoai mái
•    Giày di bo hoac chay bo
•    Áo jacket
•    Kính mát
•    Kem chong nang
•    Nuoc (ít nhat là 1 lít / nguoi)
•    An trua và an nhe
•    Camera
•    Ba lô de mang tat ca moi thu!

Diem khoi hành:
Whistler Town Plaza

Tien ích bao gom:
•    Huong dan viên chuyên nghiep
•    Giày leo núi
•    Tat ca các thiet bi leo núi
•    Nón bao hiem
•    Dua dón cua khách san
•    Thue dia phuong

Không bao gom:
•    Tien tip
•    Thuc pham và do uong

Thông tin thêm:
•    Xác nhan se duoc nhan khi dat vé
•    Tuoi toi thieu là 8 nam
•    Giá áp dung cho tat ca khách du lich

Co quan dieu hành thông tin dia phuong:
Co quan quan lý thông tin day du, bao gom ca so dien thoai dia phuong cho diem den cua ban, bao gom trên Phieu xác nhan. Quan lý san pham cua chúng tôi chi chon nhung nhà dieu hành giàu kinh nghiem và dáng tin cay nhat tai moi diem den, loai bo nhung lo ngai, và dam bao an toàn.

Nhung dòng tin khác:
>> Santillana Del Mar thanh bình
>> Le hoi hoa Tulip
>> Mot vài luu ý khi di du lich cùng tre
>> Ve mien nang gió Phan Rang
>> Ngam Manhattan ve dêm

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Tour leo núi đá nửa ngày từ Whistler

dulich4phuong.net - Hãy để một trong những hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm hướng dẫn bạn leo núi địa phương và lên một số tuyến đường tốt nhất ở khu vực Whistler! Tour này rất phổ biến được thiết kế cho các cá nhân hoặc các nhóm đang tìm kiếm cảm giác mạo hiểm và thử thách.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá