Kinh nghiệm du lịch Bhutan - quá dễ để nhập cảnh

dulich4phuong.net - Một khi bạn đặt chân đến Vương quốc của Rồng này thì thật sự bạn sẽ cảm nhận độc đáo rất khác biệt về vùng đất biệt lập này. Đẹp, hoang sơ và nguyên sơ về cảnh quan, Bhutan là nơi có nền văn hóa Phật giáo lâu đời cũng như con người nơi đây sinh sống trong môi trường không bị ô nhiễm, không đông đúc, không chen chúc nhau như những đại đô thị.


dulich4phuong.net  Kinh nghiệm du lịch Bhutan  quá dễ để nhập cảnh
Sự hoang vắng là đặc trưng của Bhutan

Lễ hội:

Lễ hội nổi tiếng nhất ở Bhutan là là lễ hội Tsechus. Lễ hội này, hàng ngàn người tụ tập xem các điệu múa mặt nạ đầy sắc màu và hình thức múa rất nghệ thuật mang tính tôn giáo này. Lễ hội tổ chức vinh danh các vị thần Guru Padsambhava, vị thánh Ấn Độ, người quan trọng trong sự ra đời của Phật Giáo Mật Tông ở vùng Hy Mã Lạp Sơn, không chỉ ở Bhutan mà vùng khác như Sikkim, Nepal, Ladakh cũng như Tây Tạng cách đây gần 1200 năm. Lễ hội phổ biến nhất cho khách du lịch là những người tổ chức tại Paro trong mùa xuân, Thimphu và Bumthang vào mùa thu.

 dulich4phuong.net  Kinh nghiệm du lịch Bhutan  quá dễ để nhập cảnh
Vũ điệu múa Tsechus đang diễn ra đầy sắc màu

Chính sách du lịch của Bhutan

Ngành công nghiệp du lịch ở Bhutan được dựa trên nguyên tắc bền vững, cho thấy rằng du lịch phải có môi trường và sinh thái thân thiện, xã hội và văn hóa chấp nhận được và khả thi về mặt kinh tế. Không có giới hạn đối với số lượng khách du lịch đến Bhutan.

Visa là cần thiết để đi du lịch đến Bhutan. Thông tin sau đây sẽ được gửi qua email hoặc fax cho cơ quan du lịch Bhutan ít nhất 6 tuần trước khi ngày đến ở Bhutan, để xử lý thị thực với các cơ quan có liên quan:

Họ, Tên, Địa chỉ thường trú, dân tộc, Ngày & Nơi sinh, nghề nghiệp, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, Ngày hết hạn.

Sau khi cơ quan thẩm quyền nhận được thông tin này họ sẽ áp dụng thị thực thay cho bạn. Cần có được Visa trước khi du lịch tới Bhutan. Phải mất 7 ngày để xử lý. Sau đó, cơ quan nhà nước thẩm quyền ở Bhutan sẽ gởi Visa bản sao tới cho bạn, in ra Visa này ra mang theo hộ chiếu tới Bhutan. Khi nhập cảnh, tại thời điểm nhập cảnh thực tế thị thực của bạn sẽ được đóng dấu trên hộ chiếu của bạn.

Hội đồng Du lịch Bhutan
Chubachu, Norzin Lam , PO Box 954, Thimphu Bhutan
Giờ làm việc: 9:00 AM - 5:30 PM
Điện thoại:  +975-2-326625,
Email: [email protected]
Kinh nghiem du lich Bhutan - qua de de nhap canh


dulich4phuong.net - Mot khi ban dat chân den Vuong quoc cua Rong này thì that su ban se cam nhan doc dáo rat khác biet ve vùng dat biet lap này. Dep, hoang so và nguyên so ve canh quan, Bhutan là noi có nen van hóa Phat giáo lâu doi cung nhu con nguoi noi dây sinh song trong môi truong không bi ô nhiem, không dông dúc, không chen chúc nhau nhu nhung dai dô thi.


dulich4phuong.net  Kinh nghiem du lich Bhutan  qua de de nhap canh
Su hoang vang là dac trung cua Bhutan

Le hoi:

Le hoi noi tieng nhat o Bhutan là là le hoi Tsechus. Le hoi này, hàng ngàn nguoi tu tap xem các dieu múa mat na day sac màu và hình thuc múa rat nghe thuat mang tính tôn giáo này. Le hoi to chuc vinh danh các vi than Guru Padsambhava, vi thánh An Do, nguoi quan trong trong su ra doi cua Phat Giáo Mat Tông o vùng Hy Mã Lap Son, không chi o Bhutan mà vùng khác nhu Sikkim, Nepal, Ladakh cung nhu Tây Tang cách dây gan 1200 nam. Le hoi pho bien nhat cho khách du lich là nhung nguoi to chuc tai Paro trong mùa xuân, Thimphu và Bumthang vào mùa thu.

 dulich4phuong.net  Kinh nghiem du lich Bhutan  qua de de nhap canh
Vu dieu múa Tsechus dang dien ra day sac màu

Chính sách du lich cua Bhutan

Ngành công nghiep du lich o Bhutan duoc dua trên nguyên tac ben vung, cho thay rang du lich phai có môi truong và sinh thái thân thien, xã hoi và van hóa chap nhan duoc và kha thi ve mat kinh te. Không có gioi han doi voi so luong khách du lich den Bhutan.

Visa là can thiet de di du lich den Bhutan. Thông tin sau dây se duoc gui qua email hoac fax cho co quan du lich Bhutan ít nhat 6 tuan truoc khi ngày den o Bhutan, de xu lý thi thuc voi các co quan có liên quan:

Ho, Tên, Dia chi thuong trú, dân toc, Ngày & Noi sinh, nghe nghiep, so ho chieu, ngày cap, noi cap, Ngày het han.

Sau khi co quan tham quyen nhan duoc thông tin này ho se áp dung thi thuc thay cho ban. Can có duoc Visa truoc khi du lich toi Bhutan. Phai mat 7 ngày de xu lý. Sau dó, co quan nhà nuoc tham quyen o Bhutan se goi Visa ban sao toi cho ban, in ra Visa này ra mang theo ho chieu toi Bhutan. Khi nhap canh, tai thoi diem nhap canh thuc te thi thuc cua ban se duoc dóng dau trên ho chieu cua ban.

Hoi dong Du lich Bhutan
Chubachu, Norzin Lam , PO Box 954, Thimphu Bhutan
Gio làm viec: 9:00 AM - 5:30 PM
Dien thoai:  +975-2-326625,
Email: [email protected]

Kinh nghiệm du lịch Bhutan - quá dễ để nhập cảnh

dulich4phuong.net - Một khi bạn đặt chân đến Vương quốc của Rồng này thì thật sự bạn sẽ cảm nhận độc đáo rất khác biệt về vùng đất biệt lập này. Đẹp, hoang sơ và nguyên sơ về cảnh quan, Bhutan là nơi có nền văn hóa Phật giáo lâu đời cũng như con người nơi đây sinh sống trong môi trường không bị ô nhiễm, không đông đúc, không chen chúc nhau như những đại đô thị.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá