Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên

Vườn Quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn 5 huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Cát Tiên, Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Bù Đăng (Bình Phước), là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam.


dulich4phuong.net  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên

Vườn Quốc gia Cát Tiên cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150 km về phía bắc, tổng diện tích là 71.920 ha. Đặc trưng của vườn quốc gia này là rừng đất thấp ẩm ướt nhiệt đới, có khoảng chục vùng đất ngập nước như Bàu Sấu (rộng 5-7 hecta thuộc huyện Tân Phú), Bàu Chim (50-100 hecta), Bàu Cá, Bàu Đắc Lớ, Trảng Cò,...

dulich4phuong.net  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên

dulich4phuong.net  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên
Vườn Quốc gia Cát Tiên  có hệ sinh thái, động thực vật phong phú

dulich4phuong.net  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên

Bàu Sấu còn là tên gọi chung cho toàn bộ các vùng đất ngập nước rộng khoảng 137,60 km² với hệ sinh thái, động thực vật phong phú. Nơi đây có đàn bò tót khổng lồ với số lượng khoảng 70-80 con, có loài tê giác Java sinh sống, voi châu Á, gấu chó, gấu ngựa, hổ, báo...Cát Tiên là nơi cư ngụ của 40 loài nằm trong Sách đỏ thế giới, trong đó đặc biệt là loài tê giác một sừng. Ngoài lượng động vật phong phú, Cát Tiên còn là địa bàn của 62 loại lan.

 dulich4phuong.net  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên
Bói cá rằn

dulich4phuong.net  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên
Gà lôi hồng tía
 

dulich4phuong.net  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên
Phong lan bọ ngựa
 
 
dulich4phuong.net  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên

dulich4phuong.net  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên
Vườn Quốc gia Cát Tiên thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan

dulich4phuong.net  Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên

Vườn Quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là "Khu dự trữ sinh quyển thế giới" và năm 2005, Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận Hệ đất ngập nước Bàu Sấu là Khu Ramsar thứ 1.499 của thế giới và thứ 2 của Việt Nam.

Đọc thêm:
> Xem thú ăn đêm ở Cát Tiên
> Vườn quốc gia Cát Tiên - Viên ngọc xanh cần được bảo vệ
> Di tích khảo cổ học Cát Tiên hấp dẫn khách du lịch
Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien


Vuon Quoc gia Cát Tiên là mot khu bao ton thiên nhiên nam trên dia bàn 5 huyen Tân Phú, Vinh Cuu (Dong Nai), Cát Tiên, Bao Loc (Lâm Dong) và Bù Dang (Bình Phuoc), là mot trong nhung khu du tru sinh quyen the gioi o Viet Nam.


dulich4phuong.net  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien

Vuon Quoc gia Cát Tiên cách Thành pho Ho Chí Minh khoang 150 km ve phía bac, tong dien tích là 71.920 ha. Dac trung cua vuon quoc gia này là rung dat thap am uot nhiet doi, có khoang chuc vùng dat ngap nuoc nhu Bàu Sau (rong 5-7 hecta thuoc huyen Tân Phú), Bàu Chim (50-100 hecta), Bàu Cá, Bàu Dac Lo, Trang Cò,...

dulich4phuong.net  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien

dulich4phuong.net  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien
Vuon Quoc gia Cát Tiên  có he sinh thái, dong thuc vat phong phú

dulich4phuong.net  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien

Bàu Sau còn là tên goi chung cho toàn bo các vùng dat ngap nuoc rong khoang 137,60 km² voi he sinh thái, dong thuc vat phong phú. Noi dây có dàn bò tót khong lo voi so luong khoang 70-80 con, có loài tê giác Java sinh song, voi châu Á, gau chó, gau ngua, ho, báo...Cát Tiên là noi cu ngu cua 40 loài nam trong Sách do the gioi, trong dó dac biet là loài tê giác mot sung. Ngoài luong dong vat phong phú, Cát Tiên còn là dia bàn cua 62 loai lan.

 dulich4phuong.net  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien
Bói cá ran

dulich4phuong.net  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien
Gà lôi hong tía
 

dulich4phuong.net  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien
Phong lan bo ngua
 
 
dulich4phuong.net  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien

dulich4phuong.net  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien
Vuon Quoc gia Cát Tiên thu hút nhieu du khách trong và ngoài nuoc den tham quan

dulich4phuong.net  Ve dep Vuon Quoc gia Cat Tien

Vuon Quoc gia Cát Tiên duoc UNESCO công nhan là "Khu du tru sinh quyen the gioi" và nam 2005, Ban Thu ký Công uoc Ramsar công nhan He dat ngap nuoc Bàu Sau là Khu Ramsar thu 1.499 cua the gioi và thu 2 cua Viet Nam.

Doc thêm:
> Xem thú an dêm o Cát Tiên
> Vuon quoc gia Cát Tiên - Viên ngoc xanh can duoc bao ve
> Di tích khao co hoc Cát Tiên hap dan khách du lich

Vẻ đẹp Vườn Quốc gia Cát Tiên

Vườn Quốc gia Cát Tiên là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm trên địa bàn 5 huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Cát Tiên, Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Bù Đăng (Bình Phước), là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá