Vài nét về thắng cảnh hồ Dầu Tiếng - Tây Ninh

Cách thị xã Tây Ninh 20km hồ Dầu Tiếng là điểm du lịch nằm trong tuyến liên hoàn giữa thị xã Tây Ninh - Toà thánh Tây Ninh - núi Bà Ðen với diện tích 27.000 ha, có sức chứa 1,5 tỷ m3 nước tưới cho đồng ruộng tỉnh và các tỉnh lân cận( như Long an, Bình-Phước, TPHCM...)


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Hồ dàu tiếng ho dau tieng Tây ninh tay ninh

Hồ Dầu Tiếng với khoảng không gian rộng lớn, sơn thủy hoà quyện, các ốc đảo tự nhiên lạ mắt, không khí trong lành, thoáng mát sẽ tạo cho du khách cảm giác thoải mái trong một chuyến du lịch. Ðến nơi đây, quý khách còn được thưởng thức các món ăn thủy sản của địa phương.
 
Tây Ninh có công trình thủy lợi Dầu Tiếng đóng vai trò chủ lực trong hệ thống phân phối nguồn nước, không chỉ cho riêng tỉnh mà còn tác động đến cả khu vực kinh tế trọng điểm phía nam.
 
Ðược khởi công xây dựng vào tháng 9-1981, đến đầu năm 1985 hồ Dầu Tiếng chính thức mở nước phục vụ sản xuất.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Hồ dàu tiếng ho dau tieng Tây ninh tay ninh

Tính đến nay, toàn hệ thống có tổng chiều dài các kênh gần 1.550 km với ba kênh chính; 64 kênh cấp 1; 448 kênh cấp 2; 671 kênh cấp 3, 4 và 129 kênh tiêu. Thế nhưng chỉ có hơn 129 km, chiếm khoảng 8,77% được kiên cố hóa.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Hồ dàu tiếng ho dau tieng Tây ninh tay ninh

Hiện năng lực tưới của hồ đạt hơn 67.400 ha/vụ cho trong và ngoài tỉnh, đồng thời giúp đẩy mặn, ngọt hóa vùng hạ du sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Ðông, gián tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hơn 32.000 ha trong lưu vực.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Hồ dàu tiếng ho dau tieng Tây ninh tay ninh

Từ khi có hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng, bộ mặt nông thôn các vùng hưởng lợi đã thay đổi hẳn, nhiều vùng đất trước chỉ làm được một vụ nhờ nước trời, nay canh tác đến ba vụ, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng tăng thu nhập cho nông dân và xóa đói, giảm nghèo.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Hồ dàu tiếng ho dau tieng Tây ninh tay ninh

Môi trường sinh thái cũng được cải thiện. Ngoài ra, hàng nghìn hộ dân còn được hưởng lợi từ nguồn nước để nuôi trồng, khai thác thủy sản, nhiều khu công nghiệp, khu dân cư được cấp nước vận hành và nước sạch trong sinh hoạt...

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Hồ dàu tiếng ho dau tieng Tây ninh tay ninh

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Hồ dàu tiếng ho dau tieng Tây ninh tay ninh
Vai net ve thang canh ho Dau Tieng - Tay Ninh


Cách thi xã Tây Ninh 20km ho Dau Tieng là diem du lich nam trong tuyen liên hoàn giua thi xã Tây Ninh - Toà thánh Tây Ninh - núi Bà Ðen voi dien tích 27.000 ha, có suc chua 1,5 ty m3 nuoc tuoi cho dong ruong tinh và các tinh lân can( nhu Long an, Bình-Phuoc, TPHCM...)


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ho dàu tieng ho dau tieng Tây ninh tay ninh

Ho Dau Tieng voi khoang không gian rong lon, son thuy hoà quyen, các oc dao tu nhiên la mat, không khí trong lành, thoáng mát se tao cho du khách cam giác thoai mái trong mot chuyen du lich. Ðen noi dây, quý khách còn duoc thuong thuc các món an thuy san cua dia phuong.
 
Tây Ninh có công trình thuy loi Dau Tieng dóng vai trò chu luc trong he thong phân phoi nguon nuoc, không chi cho riêng tinh mà còn tác dong den ca khu vuc kinh te trong diem phía nam.
 
Ðuoc khoi công xây dung vào tháng 9-1981, den dau nam 1985 ho Dau Tieng chính thuc mo nuoc phuc vu san xuat.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ho dàu tieng ho dau tieng Tây ninh tay ninh

Tính den nay, toàn he thong có tong chieu dài các kênh gan 1.550 km voi ba kênh chính; 64 kênh cap 1; 448 kênh cap 2; 671 kênh cap 3, 4 và 129 kênh tiêu. The nhung chi có hon 129 km, chiem khoang 8,77% duoc kiên co hóa.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ho dàu tieng ho dau tieng Tây ninh tay ninh

Hien nang luc tuoi cua ho dat hon 67.400 ha/vu cho trong và ngoài tinh, dong thoi giúp day man, ngot hóa vùng ha du sông Sài Gòn, sông Vàm Co Ðông, gián tiep phuc vu san xuat nông nghiep cho hon 32.000 ha trong luu vuc.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ho dàu tieng ho dau tieng Tây ninh tay ninh

Tu khi có he thong thuy loi Dau Tieng, bo mat nông thôn các vùng huong loi dã thay doi han, nhieu vùng dat truoc chi làm duoc mot vu nho nuoc troi, nay canh tác den ba vu, góp phan tích cuc chuyen dich co cau cây trong tang thu nhap cho nông dân và xóa dói, giam nghèo.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ho dàu tieng ho dau tieng Tây ninh tay ninh

Môi truong sinh thái cung duoc cai thien. Ngoài ra, hàng nghìn ho dân còn duoc huong loi tu nguon nuoc de nuôi trong, khai thác thuy san, nhieu khu công nghiep, khu dân cu duoc cap nuoc van hành và nuoc sach trong sinh hoat...

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ho dàu tieng ho dau tieng Tây ninh tay ninh

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ho dàu tieng ho dau tieng Tây ninh tay ninh

Vài nét về thắng cảnh hồ Dầu Tiếng - Tây Ninh

Cách thị xã Tây Ninh 20km hồ Dầu Tiếng là điểm du lịch nằm trong tuyến liên hoàn giữa thị xã Tây Ninh - Toà thánh Tây Ninh - núi Bà Ðen với diện tích 27.000 ha, có sức chứa 1,5 tỷ m3 nước tưới cho đồng ruộng tỉnh và các tỉnh lân cận( như Long an, Bình-Phước, TPHCM...)
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá