Pitu Khôsa Răngsey - Ngôi chùa Khmer đẹp nhất đồng bằng Cửu Long

Chùa Pitu Khôsa Răngsey tại TP Cần Thơ được xem là ngôi chùa Khmer đẹp nhất miền Tây. Tháp chùa cao vút giữa trời trong xanh và lung linh về đêm.


Ngôi chùa tổ chức lễ Kiết giới Sima (khánh thành ngôi chánh điện) 21/4 vừa rồi, với tổng vốn đầu tư 12 tỷ đồng. Các Phật tử trong và ngoài nước đã chung tay đóng góp kinh phí để xây chùa từ hơn 4 năm qua.

Ông Lý Hùng, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương giáo Hội phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Pitu Khôsa Răngsey, cho biết: Ngôi chánh điện được xây dựng một trệt 3 lầu với chiều cao 50 m, tổng diện tích 800 m2.

Chùa xây bằng bêtông cốt thép tường gạch, chót tháp đổ bê tông mái lợp ngói. Kiến trúc hoa văn trang trí rồng Ăngkor cách điệu uốn lượn ở các bao lam mặt trước chánh điện, đầu rồng Ăngkor, tiên nữ Keynor - chim thần Krud, phù diêu thần chằn Hanuman, nữ thần Teppanom…

Cả ba tầng chùa có 12 cửa sổ bằng gỗ được các nghệ nhân Việt Nam khắc chạm bằng 12 đức phù điêu tuyệt xảo. Mỗi bức mang nội dung về một truyền thuyết dân gian như sự tích Phật giáo, tích truyện Riênkê.

Các cột trụ trong chánh điện tầng một và tầng hai, phần chân và phần đầu đỡ sàn đều đắp hoa văn Phanhi lửa, cột trụ tầng ba đắp nổi hoa văn Ăngkor toàn thân. Riêng tầng ba, hai bên tường đều gắn phù điêu nữ thần Têpanon - Phanhites cộng với Phanhi Phlong. Ngoài ra còn trang trí bằng 16 bức tranh vẽ minh họa lại cuộc đời của đất Phật từ đản sanh đến nhập niết bàn.

Vách ngoài tầng 3 đắp hoa văn Đos chanh Ăngkor. Sư Lý Hùng cho rằng nhìn chung, chùa vừa giữ được nét kiến trúc độc đáo đặc thù của bản sắc văn hóa Khmer vừa cách điệu hiện đại với hòa điệu giữa Ăngkor và Khmer Nam bộ.

Chùa Pitu Khôsa Răngsây mỗi năm còn giúp đỡ miễn phí cho con em dân tộc Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long ăn học; nơi ở cho hơn 45 tăng sinh và sinh viên đang học đại học.

 dulich4phuong.net  Pitu Khôsa Răngsey ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Tháp chùa vươn cao giữa trời xanh.
 

 dulich4phuong.net  Pitu Khôsa Răngsey ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Hoặc lung linh trong đêm tối.
 
 
 dulich4phuong.net  Pitu Khôsa Răngsey ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long

 dulich4phuong.net  Pitu Khôsa Răngsey ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Hàng trăm người dân Khmer, Phật tử ở đồng bằng sông Cửu Long
đến viếng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngôi chùa.
 

 dulich4phuong.net  Pitu Khôsa Răngsey ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Phật tử thắp hương cúng dường.
 

 dulich4phuong.net  Pitu Khôsa Răngsey ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Làm lễ khánh thành ngôi chánh điện chùa hôm 21/4.
 

 dulich4phuong.net  Pitu Khôsa Răngsey ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Sư Lý Hùng chủ trì chùa, cũng là nhà thiết kế xây dựng ngôi chùa.
Pitu Khosa Rangsey - Ngoi chua Khmer dep nhat dong bang Cuu Long


Chùa Pitu Khôsa Rangsey tai TP Can Tho duoc xem là ngôi chùa Khmer dep nhat mien Tây. Tháp chùa cao vút giua troi trong xanh và lung linh ve dêm.


Ngôi chùa to chuc le Kiet gioi Sima (khánh thành ngôi chánh dien) 21/4 vua roi, voi tong von dau tu 12 ty dong. Các Phat tu trong và ngoài nuoc dã chung tay dóng góp kinh phí de xây chùa tu hon 4 nam qua.

Ông Lý Hùng, Uy viên Hoi dong tri su Trung uong giáo Hoi phat giáo Viet Nam, chu trì chùa Pitu Khôsa Rangsey, cho biet: Ngôi chánh dien duoc xây dung mot tret 3 lau voi chieu cao 50 m, tong dien tích 800 m2.

Chùa xây bang bêtông cot thép tuong gach, chót tháp do bê tông mái lop ngói. Kien trúc hoa van trang trí rong Angkor cách dieu uon luon o các bao lam mat truoc chánh dien, dau rong Angkor, tiên nu Keynor - chim than Krud, phù diêu than chan Hanuman, nu than Teppanom…

Ca ba tang chùa có 12 cua so bang go duoc các nghe nhân Viet Nam khac cham bang 12 duc phù diêu tuyet xao. Moi buc mang noi dung ve mot truyen thuyet dân gian nhu su tích Phat giáo, tích truyen Riênkê.

Các cot tru trong chánh dien tang mot và tang hai, phan chân và phan dau do sàn deu dap hoa van Phanhi lua, cot tru tang ba dap noi hoa van Angkor toàn thân. Riêng tang ba, hai bên tuong deu gan phù diêu nu than Têpanon - Phanhites cong voi Phanhi Phlong. Ngoài ra còn trang trí bang 16 buc tranh ve minh hoa lai cuoc doi cua dat Phat tu dan sanh den nhap niet bàn.

Vách ngoài tang 3 dap hoa van Dos chanh Angkor. Su Lý Hùng cho rang nhìn chung, chùa vua giu duoc nét kien trúc doc dáo dac thù cua ban sac van hóa Khmer vua cách dieu hien dai voi hòa dieu giua Angkor và Khmer Nam bo.

Chùa Pitu Khôsa Rangsây moi nam còn giúp do mien phí cho con em dân toc Khmer o dong bang sông Cuu Long an hoc; noi o cho hon 45 tang sinh và sinh viên dang hoc dai hoc.

 dulich4phuong.net  Pitu Khosa Rangsey ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Tháp chùa vuon cao giua troi xanh.
 

 dulich4phuong.net  Pitu Khosa Rangsey ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Hoac lung linh trong dêm toi.
 
 
 dulich4phuong.net  Pitu Khosa Rangsey ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long

 dulich4phuong.net  Pitu Khosa Rangsey ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Hàng tram nguoi dân Khmer, Phat tu o dong bang sông Cuu Long
den vieng, chiêm nguong ve dep ngôi chùa.
 

 dulich4phuong.net  Pitu Khosa Rangsey ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Phat tu thap huong cúng duong.
 

 dulich4phuong.net  Pitu Khosa Rangsey ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Làm le khánh thành ngôi chánh dien chùa hôm 21/4.
 

 dulich4phuong.net  Pitu Khosa Rangsey ngoi chua khmer dep nhat dong bang song cuu long
Su Lý Hùng chu trì chùa, cung là nhà thiet ke xây dung ngôi chùa.

Pitu Khôsa Răngsey - Ngôi chùa Khmer đẹp nhất đồng bằng Cửu Long

Chùa Pitu Khôsa Răngsey tại TP Cần Thơ được xem là ngôi chùa Khmer đẹp nhất miền Tây. Tháp chùa cao vút giữa trời trong xanh và lung linh về đêm.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá